• 0 out of 5

  KPT-1601

  Tên hàng: Khoan 3/8″
  Mã số: 040102009
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi  khoan 10 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 2,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Kích cỡ 175 x 43 x 135 mm
  Trọng lượng 0.96 kg
  Đầu vào khí 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1651

  Tên hàng: Khoan 1/2″
  Mã số: 040102017
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi  khoan 13 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 550 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Kích cỡ 225 x 151 x 135 mm
  Trọng lượng 1.58 kg
  Đầu vào khí 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3860

  Tên hàng: Khoan 3/8″
  Mã số: 040102001
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi  khoan 10 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 2,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.1 l/s
  Kích cỡ 155 x 45 x 155 mm
  Trọng lượng 0.95 kg
  Đầu vào khí 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3870

  Tên hàng: Khoan 1/2″
  Mã số: 040102002
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi khoan 13 mm
  Kích thước  trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 380 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.1 l/s
  Kích cỡ 180x 156 x 155 mm
  Trọng lượng 1.3 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-62SD

  Tên hàng: Khoan 3/8″
  Mã số: 040102010
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi khoan 10 mm
  Đường kính trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 164 x 140 x 155 mm
  Trọng lượng 0.98 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-63D

  Tên hàng: Máy khoan 3/8″
  Mã số: 040102008
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi  khoan 10 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 2,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 7.75 l/s
  Kích cỡ 170 x 40 x 123 mm
  Trọng lượng 0.74 kg
  Đầu vào khí 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-64ADR

  Tên hàng: Khoan 3/8″
  Mã số: 040102005
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi khoan 10 mm
  Đường kính trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 1,800 rpm
  Lượng khí vào 9.1 l/s
  Kích cỡ 208 x 41 x 100 mm
  Trọng lượng 0.98 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-66ADR

  Tên hàng: Khoan 1/2″
  Mã số: 040102006
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi khoan 13 mm
  Đường kính trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 450 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.1 l/s
  Kích cỡ 208 x 40 x 115 mm
  Trọng lượng 1.2 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-68

  Tên hàng: Khoan 3/8″
  Mã số: 040102003
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi khoan 10 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 2,200 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Chiều dài 195 x 43 x 151 mm
  Trọng lượng 1.23 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-71

  Tên hàng: Khoan 1/2″
  Mã số: 040102004
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng lắp mũi khoan 13 mm
  Kích thước trục 3/8″ – 24 THD
  Tốc độ không tải 500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 11,12 l/s
  Kích cỡ 220 x 151 x 153 mm
  Trọng lượng 1.63 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-74B

  Tên hàng: Khoan 3/8″
  Mã số: 040102007
  Nhà SX: Kawasaki
  Độ mở ngàm tối đa 10 mm
  Đường kính trục 3/8 – 24 THD
  Tốc độ không tải 3,800 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Kích cỡ 192 x 39 x 58 mm
  Trọng lượng 0.725 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View