• 0 out of 5

  KPT-1320F-5

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106001
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế nhám 125 mm
  Đường kính quỹ đạo 5 mm
  Kích thước trục 5/16″ – 24THD.
  Tốc độ không tải 10,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.09 l/s
  Kích cỡ 215 x 123 x 87 mm
  Trọng lượng 1.0 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1320F-6

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106014
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế nhám 150 mm
  Đường kính quỹ đạo 5 mm
  Kích thước trục 5/16″ – 24THD.
  Tốc độ không tải 10,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.09 l/s
  Kích cỡ 228 x 148 x 87 mm
  Trọng lượng 1.0 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1360F

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106021
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 95 x 177 mm
  Đường kính quỹ đạo 5 mm
  Tốc độ không tải 7,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.09 l/s
  Kích cỡ 240 x 82 x 87 mm
  Trọng lượng 1.57 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-165DA

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106002
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 72 mm
  Đương kính quỹ đạo 3 mm
  Kích thước trục 5/6″ -24 THD.
  Tốc độ không tải 10,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 4.67 l/s
  Kích cỡ 208 x 72 x 95 mm
  Trọng lượng 0.7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-225DA

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106022
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 125 mm
  Đương kính quỹ đạo 6 mm
  Kích thước trục 5/16″ -24 THD.
  Tốc độ không tải 11,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.67 l/s
  Kích cỡ 265 x 123 x 122 mm
  Trọng lượng 1.7 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-34S

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106026
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thướt đĩa 180 mm
  Kích thước trục 5/8″ – 11 THD.
  Tốc độ không tải 5,200 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 11.12 l/s
  Kích cỡ 192 x 200 x 72 mm
  Trọng lượng 2.1 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3500

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106018
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế nhám 125 mm
  Đường kính quỹ đạo 5 mm
  Kích thước trục 5/16″ – 24THD.
  Tốc độ không tải 10,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 7.2 l/s
  Kích cỡ 175 x 123 x 91 mm
  Trọng lượng 0.9kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3500F

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106019
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế nhám 150 mm
  Đường kính quỹ đạo 5 mm
  Kích thước trục 5/16″ – 24THD.
  Tốc độ không tải 10,000 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 7.2 l/s
  Kích cỡ 188 x 148 x 91 mm
  Trọng lượng 0.93 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3530

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106023
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 30 mm
  Đương kính quỹ đạo 3 mm
  Kích thước trục —–
  Tốc độ không tải 8,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 2.33 l/s
  Kích cỡ 175 x 34 x 75 mm
  Trọng lượng 0.48 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3600

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106006
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 72 x 106 mm
  Đường kính quỹ đạo 3 mm
  Tốc độ không tải 8,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.33 l/s
  Kích cỡ 255 x 72 x 70 mm
  Trọng lượng 0.74 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3600F

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106020
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 72 x 106 mm
  Đường kính quỹ đạo 3 mm
  Tốc độ không tải 8,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.33 l/s
  Kích cỡ 255 x 72 x 70 mm
  Trọng lượng 0.74 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3662

  Tên hàng: Máy chà nhám
  Mã số: 040106025
  Nhà SX: Kawasaki
  Kích thước đế 72 x 106 mm
  Đường kính quỹ đạo 3 mm
  Tốc độ không tải 8,500 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 6.33 l/s
  Kích cỡ 110 x 72 x 75 mm
  Trọng lượng 0.8 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View