• 0 out of 5

  KPT-1170

  Tên hàng: Cần siết 3/8″
  Mã số: 040113001
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 9.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 91(160)  Nm
  Tốc độ không tải 160 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.76 l/s
  Kích cỡ 254 x 40 x 50 mm
  Trọng lượng 1.2 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-1175

  Tên hàng: Cần siết 1/2″
  Mã số: 040113002
  Nhà SX: Kawasaki
  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 12.7 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 115 (160)  Nm
  Tốc độ không tải 160 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 8.76 l/s
  Kích cỡ 254 x 40 x 50 mm
  Trọng lượng 1.2 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3160

  Tên hàng: Cần siết 3/8″
  Mã số: 040113013
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 9.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 90(100)  Nm
  Tốc độ không tải 450 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.11 l/s
  Kích cỡ 295 x 47 x 47 mm
  Trọng lượng 1.4 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3165

  Tên hàng: Cần siết 1/4″
  Mã số: 040113014
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 12.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 90(100)  Nm
  Tốc độ không tải 450 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.11 l/s
  Kích cỡ 295 x 47 x 47 mm
  Trọng lượng 1.4 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3170

  Tên hàng: Cần Siết 3/8″
  Mã số: 040113004
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 9.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 120 (160)  Nm
  Tốc độ không tải 180 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s
  Kích cỡ 270 x 47 x 47 mm
  Trọng lượng 1.35 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3171

  Tên hàng: Cần siết 3/8″
  Mã số: 040113007
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 9.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 120 (160)  Nm
  Tốc độ không tải 180 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s
  Kích cỡ 270 x 47 x 47 mm
  Trọng lượng 1.3 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3175

  Tên hàng: Cần siết 1/2″
  Mã số: 040113005
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 12.7 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 120 (160)  Nm
  Tốc độ không tải 180 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s
  Kích cỡ 270 x 47 x 47 mm
  Trọng lượng 1.35 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3176

  Tên hàng: Cần siết 1/2″
  Mã số: 040113006
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 12.7 mm
  Lực vặn lớn nhất 13 – 120 (160)  Nm
  Tốc độ không tải 180 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 10.8 l/s
  Kích cỡ 270 x 47 x 47 mm
  Trọng lượng 1.3 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3300

  Tên hàng: Cần Siết 1/4″
  Mã số: 040113010
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 8 mm
  Đầu lắp socket 6.35 mm
  Lực vặn lớn nhất 6 – 33 (55)  Nm
  Tốc độ không tải 220 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 200 x 36 x 42 mm
  Trọng lượng 0.6 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3305

  Tên hàng: Cần Siết 1/4″
  Mã số: 040113008
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 6.35 mm
  Lực vặn lớn nhất 6 – 33 (55)  Nm
  Tốc độ không tải 220 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.4 l/s
  Kích cỡ 200 x 36 x 42 mm
  Trọng lượng 0.6 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3310

  Tên hàng: Cần Siết 3/8″
  Mã số: 040113011
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 9.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 6 – 33 (55)  Nm
  Tốc độ không tải 220 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 200 x 36 x 42 mm
  Trọng lượng 0.6 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View
 • 0 out of 5

  KPT-3315

  Tên hàng: Cần Siết 3/8″
  Mã số: 040113009
  Nhà SX: Kawasaki

   

  Khả năng vặn bu lông 10 mm
  Đầu lắp socket 9.5 mm
  Lực vặn lớn nhất 6 – 33 (55)  Nm
  Tốc độ không tải 220 rpm
  Lượng khí tiêu thụ 9.44 l/s
  Kích cỡ 200 x 36 x 42 mm
  Trọng lượng 0.6 kg
  Đầu khí vào 1/4″
  Buy Now
  Qucik View